w naszej bazie posiadamy już ponad 200 obiektów

media/images/5b7c29dc31406.jpeg

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Obozpilkarski.pl

 1. definicje
  1. Serwis - Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem obozpilkarski.pl.
  2. Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą PH SPORT Paweł Handzel z siedziba w Kielcach pod adresem ul. Jagiellońska 38/25, 25-606 Kielce, nr NIP: 9591845603, nr REGON: 361853160.
  3. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w oparciu o Regulamin, polegająca w szczególności na:
   • prezentowaniu w formie wizytówek informacji o ośrodkach sportowych i możliwości skorzystania z ich usług oraz organizacji imprez sportowych,
   • zapoznawaniu się z opiniami dotyczącymi prezentowanych w serwisie ośrodków sportowych i ich usług oraz organizowanych imprezach sportowych,
   • możliwości wzbogacania treści Serwisu poprzez dodawanie własnych opinii na temat prezentowanych w Serwisie ośrodków sportowych, ich usług oraz organizowanych imprez sportowych.
  4. Usługobiorca – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie.
  5. Konto - zindywidualizowane konto utworzone na rzecz Usługobiorcę w następstwie dokonania przez niego rejestracji w Serwisie na potrzeby realizacji Usług.
  6. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
  7. Serwisy usługodawcy – inne serwisu Usługodawcy prowadzone pod adresami: - http://phsport.pl/, http://pehasports.com/
  8. Formularz – formularz służący do rejestracji Usługobiorcy oraz zawarcia Umowy z Usługodawcą dostępny na stronie internetowej obozpilkarski.pl.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę. Adres e-mail Usługodawcy to: biuro@obozpilkarski.pl.
  2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa
  3. Usługobiorca w ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada możliwość uzyskania dostępu do treści (informacji) w nim prezentowanych, opinii zamieszczanych w Serwisie, zamieszczania opinii i komentarzy.
  4. Regulamin określa:
   • zakres i rodzaj Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu,
   • zasady świadczenia tych usług,
   • tryb postępowania reklamacyjnego,
   • zasady i cele przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.
 3. WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG
  1. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest:
   • zarejestrowanie Usługobiorcy w Serwisie
   • korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu.
  2. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu wymaga uprzedniego zapoznania się przez niego z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na przestrzeganie jego postanowień (akceptacja Regulaminu).
  3. Usługodawca może zamieszczać w Serwisie treści marketingowe zarówno własne jak i innych podmiotów w formach dozwolonych przez przepisy prawa.
  4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących, minimalnych wymagań technicznych:
   1. Komputer z dostępem do Internetu.
   2. Korzystanie z przeglądarek internetowych Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer.
   3. Dostęp do poczty elektronicznej.
   4. Przeglądarka musi akceptować pliki typu Cookies oraz mieć włączony Javascript.
  5. Dostęp i korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę jest bezpłatne.
  6. Możliwość dostępu i korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę przyznana jest na czas nieokreślony.
  7. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem pozyskania i modyfikowana danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione. Ze względu na częstotliwość pojawiania się nowych zagrożeń Usługobiorcy w szczególności powinni stosować i regularnie aktualizować programy antywirusowe.
  8. Informacje i Usługi zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66¹ Kodeksu cywilnego.
 4. rejestracja
  1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu przewidzianej dla Usługobiorcy wymaga przeprowadzenia wcześniejszej Rejestracji.
  2. Rejestracja składa się z następujących etapów:
   1. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. Podanie w Formularzu rejestracyjnym swoich danych niezbędnych do korzystania z Serwisu (imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail).
  3. Usługobiorca powinien wypełnić Formularz rejestracyjny w następujący sposób:
   1. wszystkie wymagane pola Formularza powinny być uzupełnione,
   2. informacje wpisane do Formularza powinny dotyczyć Usługobiorcy oraz być zgodne z prawdą.
   3. Usługobiorca powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu dla celów realizacji Usługi.
  4. Usługodawca jest uprawniony do kontrolowania i weryfikacji prawidłowości danych identyfikacyjnych Usługobiorcy, zawartych w Formularzu, przy czym nie jest do tego zobowiązany.
 5. KONTO
  1. Konta jest zakładane dla Usługobiorcy. Dostęp do Konta uzyskiwany jest poprzez wprowadzenie ustanowionych przez Usługobiorcę loginu i hasła.
  2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania związane z posługiwaniem się hasłem i loginem do Konta.
  3. Usługodawca nie może komukolwiek udostępniać hasła. Hasło powinno zostać dobrane w taki sposób, aby zapewniało możliwie wysoki poziom zabezpieczenia, w szczególności powinno uniemożliwiać jego odtworzenie przez inne osoby lub programy komputerowe. Zalecana jest okresowa zmiana hasła co 30 dni.
  4. Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi Konto, gdy Usługobiorca wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności z naruszeniem § 6 ust. 6.
  5. Zablokowania Konta Usługobiorcy nastąpi po upływie 2 dni od momentu wezwania go przez Usługodawcę do zaniechania lub do usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 2 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Usługodawca zablokuje Konto Usługobiorcy. Usługodawca ma prawo zablokować Konto bez uprzedniego wezwania, jeżeli Usługobiorca naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i nie jest możliwe usunięcie tych naruszeń lub ich skutków.
 6. KORZYSTANIE Z SERWISU
  1. Aby uzyskać dostęp do Usług znajdujących się na Serwisie, Usługobiorca musi wypełnić Formularz oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
  2. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu w celu zapoznania się prezentowanymi na nim treściami, wymieniać informacje, komentarze i opinie.
  3. Jeżeli opinia lub komentarz Użytkownika stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Usługobiorca udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. Usługobiorca udziela również Administratorowi upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworów Usługobiorcy oraz wykonywania w imieniu Usługobiorcy autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Administratorowi za pomocą poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu opinii lub komentarzy.
  4. Usługobiorca wyrażają zgodę na umieszczenie komentarzy na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Usługodawcę.
  5. Usługobiorcy nie mogą posługiwać się językiem i sformułowaniami powszechnie uznanymi za wulgarne, obraźliwe lub mającymi charakter oczerniający (w szczególności polegający na zamieszczaniu kłamliwych lub nieprawdziwych opinii).
  6. Usługobiorcy ponoszą odpowiedzialność za treść umieszczanych przez siebie komentarzy i opinii, w tym w stosunku do osób trzecich.
 7. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY
  1. Usługobiorca powinien korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2. Usługobiorca ma obowiązek nieprzekazywania za pomocą Serwisu jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem.
 8. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
  1. Odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona w przypadku gdy:
   1. działania Usługobiorcy są bezprawnie,
   2. Usługobiorca podał nieprawdziwe lub nierzetelne dane i informacje o sobie oraz informacje służące do wykonania Usługi
  2. Uługodawca ma prawo do odmowy dostępu do Serwisu i świadczenia Usług na rzecz danego Usługobiorcy na stałe lub na czas określony przez Usługodawcę, w przypadku:
   1. podania błędnych lub niepełnych danych i informacji,
   2. podejrzenia, że Usługobiorca korzysta z Serwis w sposób bezprawny lub niezgodny z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności z naruszeniem § 6 ust. 6,
   3. innych istotnych przyczyn uniemożliwiających świadczenie Usług przez Usługodawcę, o których Usługobiorca zostanie poinformowany.
  3. Usługodawca jest uprawniony do stosowania przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług w ramach Serwisu, jeżeli ich powodem jest:
   1. 1. Konserwacja, modernizacja, modyfikacja lub rozbudowa systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
   2. 2. działania osób trzecich niezależnych od Usługodawcy, w tym siła wyższa.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub ograniczenia w dostępie do Serwisu, jeśli przyczyny ich wstąpienia wynikają leżą po stronie Usługobiorcy.
  5. Usługodawca jest uprawniony zamknąć Serwis i zakończyć świadczenie Usług w każdym czasie.
 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie za Usługi niezrealizowane w terminie lub nienależycie zrealizowane.
  2. Reklamacje Usługobiorca winien złożyć w ciągu 14 dni od dnia, w którym Usługobiorca nie miał dostępu do Serwisu lub od dnia, w którym odpłatna Usługa miała być wykonana na adres e-mail: biuro@obozpilkarski.pl.
  3. Usługodawca rozpatrzy reklamację Usługobiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
  4. W opisie reklamacji Usługobiorca ma obowiązek podać szczegółowe informacje i okoliczności niewykonania lub nienależycie wykonania Umowy przez Usługodawcę, w szczególności: dane Usługobiorcy w tym dane kontaktowe i inne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Usługobiorców praw osób trzecich.
  2. Jakiekolwiek szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec, nie powodują odpowiedzialności Usługodawcy.
  3. Odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona w przypadku powstania jakiejkolwiek szkody spowodowanej lub wynikającej z nieprzestrzegania przez Usługobiorcę obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. ZACHOWANIE POUFNOŚCI
  O ile nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem, Usługodawca może ujawnić informacje Usługobiorcy pracownikom i oraz osobom trzecim świadczącym usługi na rzecz Usługodawcy, które to podmioty mogą uzyskiwać, wykorzystywać, przekazywać, gromadzić lub w inny sposób przetwarzać te informacje w celach związanych ze świadczeniem Usług, w celu świadczenia innych usług wsparcia administracyjnego. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Usługobiorcy za utrzymanie w poufności informacji Usługobiorcy.
 12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych zamieszczonych formularzu rejestracyjnym w celu korzystania z funkcjonalności Serwisu.
  2. Usługobiorca podczas rejestracji może wyrazić zgodę wobec Usługodawcy na przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym dla celów przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej. Cofnięcie tej zgody jak i jej późniejsze wyrażenie może być dokonane przez Usługobiorcę w każdym czasie.
  3. Usługobiorca, wyrażając zgodę opisaną w ust. 2, wraża zgodę na korzystanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Usługobiorcy do celów marketingu bezpośredniego
  4. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca. Dane kontaktowe Usługodawcy znajdują się w § 1 i w § 2 ust. 1 Regulaminu
  5. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy oraz osoby świadczące usługi wspomagające Usługodawcę w prowadzonej działalności.
  6. Dane osobowe Usługobiorcy korzystającego z Usług będą przechowywane w celach zapewnienia dostępu do Serwisu i możliwości korzystania z jego funkcjonalności oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy, w tym oferowanych w ramach Serwisów Usługodawcy, a także w celu przesyłania informacji handlowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej RODO).
  7. Dane osobowe przetwarzane przez Usługobiorcę pochodzą bezpośrednio od Usługobiorcy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują w szczególności: imię i nazwisko lub pseudonim, adres poczty elektronicznej.
  8. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. w przypadku przetwarzania danych na podstawie uprzedniej zgody Usługobiorcy, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
  9. Usługobiorca w celu realizacji uprawnień z poprzedzającego ustępu powinien się skontaktować z Usługodawcą pod jego adres e-mail określony w § 2 ust. 1. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych, Usługobiorca lub Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  10. Swoje dane osobowe Usługobiorca podaje dobrowolnie, przy czym niepodanie określonych w Formularzu danych w toku rejestracji uniemożliwia wykonanie Usługi przez Usługodawcę oraz korzystanie z funkcjonalności Serwisu przez Usługobiorcę.
  11. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 13. PLIKI COOKIES
  1. Serwis korzysta z plików cookies, którymi są w szczególności pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. poprawnego działania naszej strony internetowej zoptymalizowanego pod kątem zapotrzebowania Usługobiorcy,
   2. gromadzenia danych statystycznych, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze strony internetowej, co pozwoli ulepszyć jej strukturę i zawartość,
   3. wyświetlania reklam w sposób dostosowany do Twoich zainteresowań i preferencji.
  3. Jeżeli Usługobiorca nie chce otrzymywać plików cookies z Serwisu, może w każdej chwili ograniczyć stosowanie plików cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności Serwisu.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.
  2. Kontakt między Usługodawcą i Usługobiorcą będzie następował na adresy e-mail:
   • dla Usługodawcy – określony w § 2 ust. 1 Regulaminu,
   • dla Usługobiorcy – podany podczas rejestracji
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  4. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu są dla Usługobiorcy wiążące, pod warunkiem poinformowania o zmianach i możliwości zapoznania się z nimi.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
Copyright 2018 © Allset. Wszelkie prawa zastrzeżone.